Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Nakupovanie na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické a fyzické osoby za predpokladu dodržanianižšie uvedených podmienok.

Objednávka:

Všeobecné obchodné pomienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

- Predávajúci:

Erika Šujanová-Svet pečenia

J.Jesenského 673/15

Prievidza 97101

IČO 46046887

DIČ 1083203594

IČ DPH SK1083203594

Sme platiteľom DPH.

Kontakt:0944027508

Email:torta-shop@centrum.sk

- Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá odoslala objednávku prostredníctvom nášho portálu www.torta-shop.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom č. 180/200Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

- Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednáného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe ( s vínimkou osoby prepravujúcej tovar)Kupujúci súhlasi so spracovaním jeho osobných údajov za účelom správneho účtovania a zaslania tovaru.

- Po správnom vyplnení údajov bude vaša objednávka odoslaná priamo do nášho systému. Po obdržaní  Vašej objednávky vám zašleme potvrdenie objednávkynajneskôr do 24hodín a Váš tovar začneme pripravovať na odoslanie. Pri ododslaní budete kontkatovaní emailom alebo telefinicky.

Od termínu overenia objednávky (spôsobu dopravy a oznámenia možnej dodacej lehoty, resp. termínu odberu, konečnej ceny a sôsobe úhrady) je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Podaním objednávky kupujúci podvrdzuje , že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že snimi súhlasí.

- Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Odoslaním objednávky kupujúci zároveň uzatvára s predávajucim kúpnu zmluvu v súlade s OP.Z kúpnej zmluvy vzniká predávajucemu povinnosť tovar odovzdať a kupujúcemu vzniká povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný uharadiť predávacujemu vzninuté náklady na poštovné uhradiť.

Storno objednávky:

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to v deň 1. kontaktovania predávojucim so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci  spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej čast v prípadoch , kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť   (chybne uvedené telofónne číslo, nedostupný , neodpovedá na e-maily atď) alebo sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva a lebo ak výrobca uvedie na trh  nová verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o dalšom postupe. V prípade že kupujúci už zaplatiľ časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.

Dodacie lehoty:

Dodávky objednaného tovaru budú podľa možností predávajúcim realizované  v čo najkratšom  termíne.

Tovar môže byť doručený viacerými spôsobmi a to:

- slovenskou poštou

- ambulantným rozvozom- len vrámci okresu Prievidza

- osobným odberom, na adrese nášho kamenného obchodu (vaša objednávka je pripravená k odberu 24hodin od vytvorenia vašej objednávky)

Dodacia lehota sa môže meniť v závislosti na počte objednávok, odberateľ bude včas upovedomený ak by sa dodací termín zmenil.

Priemerná doba odoslania tovaru kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1-4dni od objednávky. Pri odoslaní tovaru Slovenskou poštou je dodacia lehota do 6 pracovnych dni, ak je objednávka odoslaná do 12:00hod. Pri tovare ktorý nieje na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, poprípad pozmeniť.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme je predávajúci oprávnený uplatniť si voči nemu  všetky náklady , ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Cena, Platobné podmienky a prepravné:

Ceny na našom internetovom obchode sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Sme platci DPH.

Cena dopravy a platobné podmienky:

Kupujúci môže objednaný tovar zaplatiť :

V hotovosti : - dobierka (Slovenská pošta)

- osobne pri osobnom odbere v našom kamennom obchode

Slovenská pošta:

Dobierka ( za tovar zaplatíte pri jeho doručení)   Balík na poštu 3,90eur.  Balík na adresu  - 4,90eur.  Kurier - 6,90eur

Osobný odber - zdarma

Ambulantným rozvozom - Prievidza (nad 20eur zdarma)

Ambulatný rozvoz - Handlová - tovar sa rozváža v stredu ( nad 30 eur zdarma) Objednávka do 30eur poplatok za dopravu 3eur.

Preberanie tovaru:

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní  produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať  fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný  bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zásielkovou službou spísať "Zápis o škode  na zásielke." Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke  právo k produktom až uhradením plnej ceny a daľších peňažných čiastok  dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckého práva z predávajúceho na kupujúceho , ktorý ma produkt v držbe , má spotrebiteľ povinnosť uschovať veci a je povinný  produkty  a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ach tak , aby boli za každých okolností identifikované ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovanie splnenia záväzkov, najmä na uhradenie ceny za produkt alebo službu, a to bez ohľadu nato že vlastníctvo produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatiaspotrebiteľom alebo jeho slpnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy:

- Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku v deň 1 kontaktovania predávajúcim so spotrebiteľom,  t.j. v deň kedy sa overuje u spotrebiteľa . Objednávku je možne stornovať výlučne písomnou formou. (e-mailom)

- Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené výlučne písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k idetifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a misí byť vo vyšie uvedenej lehote doručený spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. V prípade neprebratia tovaru náklady na poštovné znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť nijak poškodený, používaný musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať vštky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí atď.) ktoré obdržal pri jeho kúpe. spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie , že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

- Pri obrdržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak:

- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať.

- zmenila sa cena dodávateľa produktu.

- vystavená cena produktu bola chybná.

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ( nesprávne telef ónne číslo, resp. nedostupný, nodpovedá na e-maily)

Záruka:

Na tovar sa vzťahuje 2 ročná záruka od doby prevzatia tovaru. Záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe tovaru.

Reklamačný poriadok:

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte a doručte ho na našu adresu- doporúčame doporučenou zásielkou. Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný tovar. Opriebehu a vybavovaní reklamácie Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Poštovné nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Neprebratie objednávky kupujúcim:

Kupujúci je povinný objednávku prevziať.

Neprebratie tovaru sa pvažuje za vážne porušenie kúpnej zmluvy.

Ak objednaný tovar kupujúci neprevezme je povinný uharadiť náklady na dopravu smerom ku kupujúcemu aj späť, ktoré vznikli ako škoda predávajucemu. Zákazník je povinný tieto náklady do 14 dní od prijatia výzvy. Ak tieto náklady nebudú kupujúcemu uhradené do 14dní, navyšujú sa o zmluvnú pokutu  15eur a následne je vymáhanie dlžnej čiastky podstúpené firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.

Ak kupujúci žiada o opätovné zaslanie vrátenej zásielky je povinný za túto zásielku zaplatiť vopred na účet, z dôvodu jeho nedôveryhodnosti voči kupujúcemu.

Možnosť využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS)

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na torta-shop@centrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci www.Torta-shop.sk jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.